• Speleološki kompleks Stijene
  • Speleološki kompleks Stijene

Speleološki kompleks Stijene

Pećina Ponikva i kamenolom „Stijene“ nalaze se na samoj periferiji Vareša u pravcu sjevera, neposredno uz lokalnu cestu koja Vareš, preko planine Zvijezde, povezuje sa dolinom Krivaje. Lokalitet je sam po sebi vrijedan već i zbog same morfologije terena jer se na jednoj strani nalazi duboko usječeno korito Stavnje, a na drugoj kamenolom i to u direktnom kontaktu sa mogućim posjetiocima. To je zlatni rudnik za istraživače, jer to je praktično sef u kome su sačuvane mnoge dragocjenosti prethodnih perioda. U jednom starom kanalu koji je već prilično zarušen, nađen je i gornji dio lobanje spiljskog medvjeda, te naslage tzv. pećinskog mlijeka.Pronađene su i mlađepaleolitske alatke, kao i komad harpuna. Pored paleontoloških vrijednosti ovog lokaliteta, koje ni izdaleka nisu istražene, u već spomenutoj pećini registrovana je rijetka vrsta šišmiša koji je poznat kao smeđi dugouhi šišmiš Plecotus auritus. U pećini koja se nalazi odmah do kamenoloma, otkrivena je potpuno nova vrsta šišmiša za Bosnu i Hercegovinu Brandtov šišmiš Myotis brandtii. Uz ove dvije vrste zastupljena je i vrsta šišmiša mali potkoljenik Rhinolophus hipposideros. Odmah ispod kamenoloma, u koritu rijeke Stavnje, otkriveno je nakon posljednjeg rata, vrlo jako vrelo, koje bi moglo vodom opskrbljivati ne samo Vareš, nego i mnoga mjesta nizvodno.