• Jezero Smreka
  • Jezero Smreka

Jezero Smreka

Lokalitet jezera na kopu bivšeg rudnika željezne rude Smreka leži jugozapadno od Vareša na udaljenosti od cca 1km i povezan je putem za glavnu cestu Vareš Majdan – Vareš. Od Sarajeva, ovo jezero je udaljeno 50 km a od Zenice 100 km i povezano je sa oba ova grada putnim komunikacijama. Jezero okružuju brda “Kota” na sjevernoj strani sa visinom od 1100 m i brdo “Veokovac na južnoj strani sa visinom od 1150 m. Sam prilaz jezeru je moguć sa lokalnog puta. Iz izvještaja opštinskog štaba civilne zaštite Vareš br.1258/96 površina jezera na PK Smreka sa danom 12.11.1996. iznosi 125.000 m2 sa najvećom dužinom od 610 m, širinom od 320 m i dubinom od 107,05 m. Najniža kota jezera iznosi 675.5 m a najviša 782.1 m nadmorske visine. Najveća dubina jezera trenutačno iznosi cca 110 m. Jezero koriste kupači, ribolovci (pastrmka), a u januaru i februaru jezero je zaleđeno sa debljinom leda koji u prosjeku iznosi 40 cm.